Paris players au tournoi Greifmaster de Karlsruhe

Photos : Alex Schindel